Privacybeleid

Uw privacy

We hechten veel waarde aan vertrouwen. Hier beschrijven we hoe we zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze webshop loopt via systemen van 'CV WEB productions', welke meer en meer bekend wordt onder het publiek qua webdesign en webshops.
Zij verzorgen de volledige webshop, alsook het betaalverkeer.

De Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming

Hun werkprocessen zijn helemaal gericht op de strengste eisen van al deze wetten. En hun dataverkeer is robuust beveiligd. Zo verzekeren wij u van uw privacy en die van uw klanten.

Basisprincipes van privacy

Dat we aan deze wetten voldoen, betekent kort door de bocht dat we ons aan volgende basisprincipes houden:

 • We vertellen u over rechten en handelen pas als u toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons werk.
 • We verzamelen alleen de gegevens die voor ons werk noodzakelijk zijn.
 • We zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk in onze systemen. (standaard bewaren we deze permanent)
 • We beschermen uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • We kunnen aantonen aan opgesomde regels te voldoen.

Uw rechten

We gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met uw gegevens. Als u dat wilt nagaan, is het goed te weten dat u - als eigenaar van uw persoonsgegevens - diverse rechten heeft.

U heeft recht geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin uw persoons- en betalinggegevens worden verwerkt.

U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben. Wilt u gebruik maken van dit recht?
Geen probleem! Wel verifiëren we eerst uw identiteit, waarna we al uw gegevens opzoeken. Alle data die we van u hebben, sturen we u toe per beveiligde e-mail. En we informeren u over de details van ons verwerkingsproces, zoals het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld, en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar u binnen maximaal 2 weken inzage over te geven.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te corrigeren of aan te vullen. Of een deel van uw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan (volgens u noodzakelijk). En u heeft het zogeheten 'recht op vergetelheid', wat bekent dat u alle gegevens die wij van u hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel permanent te bewaren. Die kunnen we dus niet voor u verwijderen.

U heeft het recht de persoonsgegevens die 'Dierenspeciaalzaak GEJO' van u heeft, digitaal over te dragen aan een andere instantie. Wilt u dit, dan leveren wij uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aan (keuze uit Excel of CSV). Dit mogen we alleen doen met persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, of waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst. We streven ernaar u binnen maximaal 2 weken het bestand voor dataoverdracht te verstrekken.

Als u vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, dan nodigen we u uit dat aan ons kenbaar te maken. Als uw bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Ook kunt u een klacht indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar uw klacht binnen maximaal één week af te handelen.

Hoe we omgaan met uw data

Met allerlei technische en organisatorische maatregelen beschermen we uw privacy zo goed mogelijk.
Hier waakt onze leverancier 'CV WEB productions' over. 

 • De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met data ligt allereerst bij onze collega's die dagelijks persoonsgegevens verwerken.
  Zij zitten middenin dataverwerkingsprocessen en zien de inhoud van de applicaties. Zij beoordelen dan ook iedere dag of alle processen correct functioneren. Indien dit niet het geval is, zal 'CV WEB productions' hier actie ondernemen.
 • Er worden wekelijks risicoanalyses uitgevoerd, en er wordt afgetoetst of de werkprocessen nog voldoen aan de regelgeving. Deze worden ook telkens versterkt.
 • 'CV WEB productions' staat ook in voor het contact controleren en verbeteren van de werkprocessen, met oog op de regelgeving. Ook doen zij regelmatig een audit om te zien of we inderdaad onze wettelijke en zakelijke verplichtingen waarmaken.

Soms kan een nieuw werkproces risico's betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). Ook voeren we een risicoanalyse en een technische controle uit. Zo weten we zeker dat het autorisatieproces, de beveiliging en de administratie correct verlopen.

Administratie van activiteiten

Elke activiteit die we uitvoeren in het dataverwerkingsproces, houden we nauwkeurig bij in onze systemen. Zodat we altijd kunnen achterhalen wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Enkel de medewerkers die instaan voor het behandelen van bestellingen en verzendingen kunnen de systemen inkijken hiervoor.

Doel van datagebruik

Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken we alleen voor de uitvoering van onze plichten als werkgever.
Persoonsgegevens van klanten alleen voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor het:

 • sluiten of wijzigen van overeenkomsten;
 • verwerken en analyseren van bestellingen;
 • oplossen van geschillen en betwiste bestellingen;
 • analyseren van data om onze dienstverlening te verbeteren.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens standaard permanent.
Indien persoonsgegevens niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld bestelling is afgerond), dan worden deze persoonsgegevens in een archief geplaatst.
Uiteraard is dit archief uitgerust onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven.